Naast deze algemene voorwaarden werd ook een Privacy Statement opgesteld om u te informeren over hoe Kanli by Sara Borremans omgaat met uw persoonlijke gegevens.
  1. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant (hierna ook koper genoemd). Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant (of koper) erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.
  2. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 14 dagen voor levering van de diensten. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald.
  3. De koper dient te zorgen dat de diensten door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Bij bestelling wordt eveneens schriftelijk afgesproken welke partij voor welke materialen zal zorgen voor de uitvoering van de opdracht. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
  4. De koper dient de geleverde diensten onmiddellijk evalueren. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 14 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn zijn klachten niet meer mogelijk. Klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.
  5. Met  uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
  6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 75 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  7. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Brussel gebracht worden.